• 欢迎光临走近屈原 - 汨罗屈原文化网站!
首页 > 楚辞欣赏 > 正文

离骚
2014-11-03 11:22:24   来源:   作者:   评论:0 点击:

    

屈原 著  屈原72代裔屈星武  点注

 

帝高阳之苗裔(yì义)兮(xī西),朕(zhèn)皇考曰伯庸;

摄提贞于孟陬(zōu邹)兮,惟庚寅吾以降(jiàng)。

 

皇览揆(kuí葵)余于初度兮,肇(zhào赵)锡(cì赐)余以嘉名;

名余曰正则兮,字余曰灵均。

 

纷吾既有此内美兮,又重(chóng崇)之以修能(taì态);

扈(hù户)江离与辟(pì屁)芷(zhǐ止)兮,纫(rèn任)秋兰以为佩。

 

汩(yù玉)余若将不及兮,恐年岁之不吾与;

朝搴(qiān千)阰(pí皮)之木兰兮,夕揽(lǎn览)洲之宿莽(mǎng蟒)。

 

日月忽其不淹兮,春与秋其代序;

惟草木之零落兮,恐美人之迟暮。

 

不抚壮而弃秽兮,何不改乎此度;

乘骐(qí其)骥(jì计)以驰骋兮,来吾道(dǎo 导)夫先路。

 

昔三后之纯粹兮,固众芳之所在;

杂申椒(jiāo交)与菌桂兮,岂维纫(rèn任)夫蕙(huì汇)茝(chǎi采)。

 

彼尧舜(Yáo-Shùn摇顺)之耿(gěng梗)介兮,既遵道而得路;

何桀纣(jié zhòu杰宙)之猖(chāng昌)披兮,

夫(fú福)唯捷径以窘(jiǒng迥)步。

 

惟党人之偷乐兮,路幽昧以险隘;

岂余身之惮(dàn 但)殃兮,恐皇舆(yú 余)之败绩。

 

忽奔走以先后兮,及前王之踵(zhǒng 肿)武;

荃(quán 全)不察余之中情兮,反信馋而齌(jì 计)怒。

 

余固知謇(jiǎn 简)謇之为患兮,忍而不能舍也;

指九天以为正兮,夫(fú 福)唯灵修之故也。

 

初既与余成言兮,后悔遁(dùn 顿)而有他;

余既不难夫离别兮,伤灵修之数(shuò 硕)化。

 

余既兹兰之九畹(wǎn 晚)兮,又树蕙(huì 会)之百亩;

畦(qí 其)留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷(zhǐ 止)。

 

冀(jì 计)枝叶之峻茂兮,愿俟时乎吾将刈(yì 义);

虽萎绝其亦何伤兮,哀众芳之芜(wú 无)秽(huì 会)。

 

众皆竞进以贪婪兮,凭不厌乎求索;

羌内恕(shù 树)己以量(liáng 粮)人兮,各兴心而嫉妒(jí dù 极度)。

 

忽驰骛(wù 务)以追逐兮,非余心之所急;

老冉(rǎn 染)冉其将至兮,恐修名之不立。

 

朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英;

苟余情其信姱(kuā 夸)以练要(yào 耀)兮,长顑(kǎn 砍)颔(hàn汗)亦何伤。

 

揽木根以结茝(chǎi 采)兮,贯薜荔(bì lì 毕立)之落蕊(ruǐ);

矫菌桂以纫(rèn 任)蕙(huì 会)兮,索胡绳之纚纚(xǐ xǐ 洗洗)。

 

謇(jiǎn 简)吾法夫前修兮,非世俗之所服;

虽不周于今之人兮,愿依彭咸之遗则。

 

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰;

余虽好修姱(kuā 夸)以鞿(jī 机)羁(jī 机)兮,謇(jiǎn 简)朝谇而夕替。

 

既替余以蕙(huì 会)纕(xiāng 乡)兮,又申之以揽茝(chǎi 采);

亦余心之所善兮,虽九死其尤未悔。

 

怨灵修之浩荡兮,终不察夫民心;

众女嫉(jí 疾)余之蛾眉兮,谣诼(zhuó 浊)谓余以善淫。

 

固时俗之工巧兮,偭(miǎn 免)规矩而改错;

背绳墨以追曲兮,竞周容以为度。

 

忳(tún 屯)郁邑(yì 义)余侘(chà 岔)傺(chì 赤)兮,吾独穷困乎此时也;

宁溘(kè 客)死以流亡兮,余不忍为此态也。

 

鸷(zhì 志)鸟之不群兮,自前世而固然;

何方圜(yuán 圆)之能周兮,夫孰异道而相安。

 

屈心而抑志兮,忍尤而攘(rǎng 壤)诟(gòu 构);

伏清白以死直兮,固前圣之所厚。

 

悔相道之不察兮,延伫(zhù 住)乎吾将反;

回朕(zhèn 镇)车以复路兮,及行迷之未远。

 

步余马于兰皋(gāo 高)兮,驰椒(jiāo 交)丘且焉止息;

进不入以离尤兮,退将复修吾初服。

 

制芰(jì 技)荷以为衣兮,集芙蓉以为裳;

不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。

 

高余冠之岌(jí 及)岌兮,长余佩之陆离;

芳与泽其杂糅(róu 柔)兮,唯昭质其犹未亏。

 

忽反顾以游目兮,将往观乎四荒;

佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。

 

民生各有所乐兮,余独好修以为常;

虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩。

 

女媭(xū 须)之婵(chán 缠)媛(yuán 元)兮,申申其詈(lì 利)予;

曰:鮌(gǔn 滚)婞(xìng 幸)直以亡身兮,终然殀(yāo 夭)乎羽之野。

 

汝何博謇(jiǎn 简)而好修兮,纷独有此姱(kuā 夸)节;

薋(cí 瓷)菉(lù 录)葹(shī 施)以盈室兮,判独离而不服。

 

众不可户说(shuì 睡)兮,孰云察余之中情;

世并举而好朋兮,夫何茕(qióng 穷)独而不予听。

 

依前圣以节中兮,喟(kuì 愧)凭心而历兹;

济沅湘以南征兮,就重华而敶(chén 陈)词。

 

启九辩与九歌兮,夏康娱以自纵;

不顾难(nàn)以图后兮,五子用乎家巷(hòng 讧)。

 

羿(yì 义)淫游以佚(yì 义)畋(tián 田)兮,又好射夫封狐;

固乱流其鲜终兮,浞(zhuó 浊)又贪夫厥(jué 觉)家。

 

浇(ào 奥)身被服强圉(yǔ 语)兮,纵欲而不忍;

日康娱而自忘兮,厥首用夫颠陨(yǔn 允)。

 

夏桀之常违兮,乃遂焉而逢殃;

后辛之菹(zū 租)醢(hǎi 海)兮,殷宗用之不长。

 

汤禹俨(yǎn 眼)而祗(zhī 支)敬兮,周论道而莫差;

举贤而授能兮,循绳墨而不颇。

 

皇天无私阿兮,揽民德焉错辅;

夫维圣哲以茂行兮,苟得用此下土。

 

瞻前而顾后兮,相观民之计极;

夫孰非义而可用兮,孰非善而可服。

 

阽余身而危死兮,揽余初其犹未悔;

不量凿而正枘(ruì )兮,固前修以菹(zū 租)醢(hǎi 海)。

 

曾歔(xū )欷(xī 希)余郁邑兮,哀朕(zhèn 镇)时之不当;

揽茹(rú )蕙(huì )以掩涕兮,霑(zhān )余襟之浪浪。

 

跪敷(fū )衽(rèn )以陈辞兮,耿吾既得此中正;

驷(sì )玉虬(qiú )以乘鹥(yī )兮,溘(kè 客)埃风余上征。

 

朝发轫于苍梧兮,夕余至乎县(xuán悬)圃;

欲少留此灵琐兮,日忽忽其将暮。

 

吾令羲(xī 西)和弭(mǐ )节兮,望崦嵫(Yānzī 淹资)而匆迫;

路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。

 

饮余马于咸池兮,总余辔(pèi )乎扶桑;

折若木以拂(fú )日兮,聊逍遥以相羊(cháng yang 徜徉)。

 

前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属;

鸾皇为余先戒兮,雷师告余以未具。

 

吾令凤鸟飞腾兮,继之以日夜;

飘风屯其相离兮,帅云霓(ní )而来御。

 

纷总总其离合兮,斑陆离其上下;

吾令帝阍(hūn )开关兮,倚阊(chāng )阖(hé )而望予。

 

时暧(ài 爱)暧其将罢兮,结幽兰而延伫(zhù );

世溷(hùn )浊而不分兮,好蔽美而嫉妒(jí dù 极度)。

 

朝吾将济于白水兮,登阆(làng 浪)风而緤(xiè )马;

忽反顾以流涕兮,哀高丘之无女。

 

溘(kè 客)吾游此春宫兮,折琼枝以继佩;

及荣华之未落兮,相(xiàng 向)下女之可诒。

 

吾令丰隆乘云兮,求宓(fú)妃之所在;

解佩纕(xiāng )以结言兮,吾令蹇(jiǎn )修以为理。

 

纷总总其离合兮,忽纬繣( wěi huà 伟画)其难迁;

夕归次于穷石兮,朝濯(zhuó )发乎洧(wěi )盘。

 

保厥(jué 绝)美以骄傲兮,日康娱以淫游;

虽信美而无礼兮,来违弃而改求。

 

览相观于四极兮,周流乎天余乃下;

望瑶台之偃蹇(yǎn jiǎn 眼简)兮,见有娀(sōng )之佚(yì )女。

 

吾令鸩(zhèn )为媒兮,鸩(zhèn )告余以不好;

雄鸠(jiū 纠)之鸣逝兮,余犹恶(wù 误)其佻(tiāo 挑)巧。

 

心犹豫而狐疑兮,欲自适而不可;

凤皇既受诒(yí 移)兮,恐高辛之先我。

 

欲远集而无所止兮,聊浮游以逍遥;

及少康之未家兮,留有虞(yú 余)之二姚。

 

理弱而媒拙兮,恐导言之不固;

世溷(hùn )浊而嫉(jí )贤兮,好蔽美而称恶(è 饿)。

 

闺中既已邃(suì )远兮,哲王又不寤(wù );

怀朕(zhèn 镇)情而不发兮,余焉能忍与此终古。

 

索藑(qióng )茅以筳篿(tíng zhuān 廷专)兮,命灵氛为余占之;

曰:两美其必合兮,孰信修而慕之。

 

思九州之博大兮,岂惟是其有女;

曰:勉远逝而无狐疑兮,孰求美而释女(rǔ 汝)。

 

何所独无芳草兮,尔何怀乎故宇;

世幽昧以昡曜兮,孰云察余之善恶。

 

民好恶其不同兮,惟此党人其独异;

户服艾以盈要(yāo )兮,谓幽兰其不可佩。

 

览察草木其犹未得兮,岂珵(chéng )美之能当;

苏粪壤以充帏(wéi )兮,谓申椒(jiāo )其不芳。

 

欲从灵氛之吉占兮,心犹豫而狐疑;

巫咸将夕降兮,怀椒糈( jiāo xǔ 交许)而要(yāo )之。

 

百神翳(yì )其备降兮,九疑缤其并迎;

皇剡剡(yǎn yǎn 眼眼)其扬灵兮,告余以吉故。

 

曰:勉升降以上下兮,求榘矱( jǔ yuē 举约)之所同;

汤禹严而求合兮,挚(zhì )咎繇( gāo yáo 高摇)而能调。

 

苟中情其好修兮,又何必用夫行媒;

说操筑于傅岩兮,武丁用而不疑。

 

吕望之鼓刀兮,遭周文而得举;

宁戚之讴歌兮,齐桓闻以该辅。

 

及年岁之未晏兮,时亦犹其未央;

恐鹈鴂(tí jué 提决)之先鸣兮,使夫百草为之不芳。

 

何琼佩之偃蹇( yǎn jiǎn 眼简)兮,众薆(ài )然而蔽之;

惟此党人之不谅兮,恐嫉妒( jí dù 极度)而折之。

 

时缤纷其变易兮,又何可以淹留;

兰芷(zhǐ )变而不芳兮,荃(quán )蕙(huì )化而为茅。

 

何昔日之芳草兮,今直为此萧艾也;

岂其有他故兮,莫好修之害也。

 

余以兰为可侍兮,羌无实而容长;

委厥(jué )美以从俗兮,苟得列乎众芳。

 

椒(jiāo交)专佞(nìng宁)以慢韬(tāo涛)兮,樧(shā杀)又欲充夫佩帏(wéi围);

既干(gàn )进而务入兮,又何芳之能祗(zhī )。

 

固时俗之流从兮,又孰能无变化;

览椒兰其若兹兮,又况揭车与江离。

 

惟兹佩之可贵兮,委厥(jué )美而历兹;

芳菲菲而难亏兮,芬至今犹未沫。

 

和(hé )调度(diào dù 掉度)以自娱兮,聊浮游而求女;

及余饰之方壮兮,周流观乎上下。

 

灵芬既告余以吉占兮,历吉日乎吾将行;

折琼枝以为羞兮,精琼爢(mí )以为粻(zhāng 张)。

 

为余驾飞龙兮,杂瑶象以为车;

何离心之可同兮,吾将远逝以自疏。

 

邅(zhān )吾道夫昆仑兮,路修远以周流;

扬云霓(ní 泥)之晻蔼(ǎn ǎi 俺矮)兮,鸣玉鸾(luán )之啾(jiū究)啾。

 

朝发轫(rèn )于天津兮,夕余至乎西极;

凤皇翼其承旂(qí 旗)兮,高翱(áo敖)翔之翼(yì 义)翼。

 

忽吾行此流沙兮,遵赤水而容与;

麾(huī 灰)蛟龙使梁津兮,诏(zhào )西皇使涉予。

 

路修远以多艰兮,腾众车使径待;

路不周以左转兮,指西海以为期。

 

屯余车千乘兮,齐玉轪(dài )而并驰;

驾八龙之蜿蜿(wān wān 弯弯)兮,载云旗之委蛇(wēi yí逶迤)。

 

抑志而弭(mǐ 米)节兮,神高驰之邈邈( miǎo miǎo 秒秒);

奏九歌而舞韶兮,聊假日以媮(yú 愉)乐。

 

陟(zhì 志)升皇之赫戏

相关热词搜索:

上一篇:文怀沙译《招魂》
下一篇:《哀​郢》译注

分享到: 收藏